Myn Flakke Lân

Jacques Brel

Wannear't in nije wyn út it easten komt
In nije dage, dy't elts befel ferstomt
Wannear't it kaptaal de striid ferlieze sil
En arbeid sels, it regear no kieze sil
Wannear't de nije oarder komt, ynternasjonaal
Mei de gelikens as it heechste ideaal
Dan sweit myn lân, myn flakke lân

Wannear't de âlde wyn wer út it westen waait
En hjir op'nij de frijheid kening kraait
Wannear't de winst in libbenswannel is
En it regear in foarm fan hannel is
Wannear't doelmjittigens rispe wurdt op't fjild
En der gjin praat mear is, fan in oar belang as jild.
Dan kreunt myn lân, myn flakke lân

Wannear't de sudewyn komt mei flagen fan papier
En der bin' hieltyd mear amtners yn it spier
Wannear't dejinge dy't sels wat docht in flegel is
En it regear neat as in regel is
Wannear't de biezem moat troch alles goed en âld
En alllinnich bruorskip ús folk noch steande hâldt
Dan gûlt myn lân, myn flakke lân

Wannear't de noardewyn komt mei iis en snie
En wy in winter hawwe "sa't it eartiids wie"
Wannear't eltse feint ynienen in iisfaam hat
En âlde Jûkelburd it regear hjir oernaam hat
Wannear't de kampioenen fleane oer it iis
En eltsenien fielt him oprjoch in Fries.
Dan ûj├╗get myn lân, myn flakke lân

I was looking at Le Plat Pais/Mijn vlakke land, to see whether it could be translated to Frisian, when for the short course in column writing I was in, we got a poetry assignment. These two combined in poetry or lyrics with the metre of Le Plat Pais. At the end of the course we had a writers evening, where unfortunately the music had been unable to make it. To avoid just having us read to eachother, I sang these words to Brel's melody, deciding they were lyrics after all.
This Frisian version doesn't so much describe the meteorological climate, like the original does, as the political climate.


last modified 19 May 2017; last updated 21 March 2016

Valid HTML 4-01 Transitional Valid CSS 2-1